Return home

Eton E1
Bass and Treble

Return to E1

Portable Receivers 

eton logo

 

Eton E1 tone

The Eton E1 features separate Bass and Treble controls, plus an all-mode squelch.Copyright 2005 Universal Radio, Inc.